Zespół Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim

Idź do spisu treści

Menu główne

PROJEKTY

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NASZEJ SZKOLE !!!

      Nasza szkoła w bieżącym roku szkolnym wzięła udział w Rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”. W ramach wsparcia finansowego zostały zakupione dwa monitory interaktywne. Dzięki temu szkoła wzbogaciła swoje wyposażenie w nowoczesny sprzęt komputerowy.

    Podczas realizacji działań wynikających z udziału w programie, nauczyciele podnieśli swoje kompetencje w zakresie posługiwania się oraz wykorzystywania TIK w procesie nauczania oraz pracy zespołowej, co było przede wszystkim efektem przeprowadzonych w programie szkoleń. Poszerzyli bazę dydaktyczną oraz zwiększyli skuteczność nauczania dzięki zastosowaniu metod aktywizujących i wykorzystaniu ćwiczeń interaktywnych.

     Udział w programie wpłynął na rozwój kompetencji twórczych uczniów, wnioskowanie i kojarzenie. Wzrosła  także aktywność uczniów, zaangażowanie na lekcjach, samodzielność oraz odpowiedzialność za efekty własnego uczenia się.  Uczniowie chętniej przystępowali  do projektów edukacyjnych.

    Zastosowanie TIK na lekcjach pozwoliło uczniom wykorzystywać wiele zmysłów w tym samym czasie, dzięki czemu łatwiej zapamiętywali nowe treści. Wzrosła także świadomość uczniów i nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa w sieci oraz stosowania praw autorskich do treści dostępnych w Internecie, co w czasie zdalnego nauczania jest bardzo istotne.


...............................................................................................................................................................

UDZIAŁ SZKOŁY W PROJEKTACH I PROGRAMACH

UDZIAŁ SZKOŁY W PROJEKTACH

  • "UCZEŃ Z CHARAKTEREM" w ramach projektu „Wykorzystajmy nasz potencjał”

  • "ROZWIJAMY NASZE KOMPETENCJE" - Zajęcia koła teatralnego, zajęcia plastyczne, informatyczne,     matematyczne, archeologiczne i z języka niemieckiego.

  • Koło przyrodniczo–ekologiczno–turystyczne w ramach projektu „Wykorzystajmy nasz potencjał”Kółko matematyczne i zajęcia wyrównawcze
W ramach projektu „Rozwijamy nasze kompetencje”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej, w roku szkolnym 2014/2015 odbywają się  zajęcia wyrównawcze oraz kółko matematyczne prowadzone przez nauczyciela matematyki Magdalenę Frőhlich. Uczęszczają na nie wszyscy uczniowie klas IV-VI.  Spotkania odbywają się w sześciu grupach, po 20 godzin  w ciągu roku szkolnego każda, łącznie 120 godzin.


Celem spotkań kółka matematycznego jest:
1. Poszerzanie i pogłębianie wiedzy matematycznej ucznia poprzez odpowiednio dobraną problematykę często wykraczającą poza program nauczania.
2. Organizowanie wolnego czasu uczniów.
3. Pogłębianie nawyków, umiejętności i sprawności w zakresie praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy,

wyrabianie umiejętności posługiwania się metodami matematycznymi w rozwiązywaniu problemów z innych dziedzin.
4. Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie.
5. Ćwiczenie umiejętności koniecznych podczas udziału w konkursach oraz do napisania sprawdzianu po szóstej klasie.
Słabsi uczniowie uczęszczają na zajęcia wyrównawcze. Mają one na celu wyrównywanie braków programowych.

Dzieci mogą ponownie przerobić niezrozumiały dla nich materiał, wyćwiczyć i utrwalić konkretne umiejętności matematyczne.
W celu uatrakcyjnienia wszystkich zajęć treści często utrwalane były przy zastosowaniu różnych gier matematycznych, układanek, itp., często z wykorzystaniem zasobów Internetu.

    Zajęcia koła teatralnego prowadzone są w ramach projektu „Rozwijamy nasze kompetencje”.

  W zajęciach uczestniczy dziesięciu uczniów klasy IV, którzy rozwijają zdolności twórcze oraz wyobraźnię.
 
Teatr w życiu dziecka jest bardzo ważnym czynnikiem wspomagającym rozwój, podobnie jak zabawa i lektura. Z założenia, bowiem teatr uczy myślenia i sprawia, że stajemy się bardziej otwarci na świat i ludzi. Ale zanim młody aktor wyjdzie na scenę, musi uczyć się dykcji, czyli pięknej wymowy. Powinien być świadomy tego, że za pomocą słów i zdań może wyrazić każdy stan emocjonalny, opisać krajobraz, opowiedzieć sytuację. Podczas wykonywania zadań aktorskich uczeń współdziała w grupie oraz dorasta do pełnienia określonych ról społecznych. Każdy uczeń oczekuje pochwały, akceptacji i aprobaty, a praca w kole teatralnym może mu je zapewnić. Teatr szkolny może również pełnić rolę szermierza języka polskiego oraz polskiej kultury, zapewnić rozrywkę kulturalną, być animatorem wszelkich artystycznych poczynań, pobudzających także do samokształcenia.
 Głównym zadaniem szkolnego koła teatralnego jest, zatem wspomaganie rozwoju młodego człowieka, dokonywanie w nim pozytywnych zmian, stymulowanie aktywności poprzez wzmacnianie w dziecku poczucia własnej wartości, integracja zespołu, przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym szkoły. Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości emocjonalnej, wzbogacenie słownictwa, kształcenie poprawnej wymowy, nabywanie umiejętności poruszania się po scenie, pokonywanie nieśmiałości i wyzbycie się kompleksów, zdobywanie wiedzy oraz rozwój kulturalny.
 
 Zajęcia teatralne są ciekawą formą spędzania wolnego czasu. Może, choć trochę oderwą dzieci od ekranu telewizyjnego i komputera.


   Projekt "ROZWIJAMY NASZE KOMPETENCJE" z języka niemieckiego

Zajęcia prowadzone są w trzech grupach: klasa IV - 17 uczniów, klasa V - 15 uczniów oraz klasa VI - 8 uczniów. Każda grupa ma przydzielone 10 godzin w I semestrze i 10 godzin w II semestrze. Dla każdego ucznia zostały zakupione zeszyty ćwiczeń oraz książki do nauki piosenek. Na zajęciach projektowych nauczane są treści przewidziane w szkolnych programach nauczania. Dzięki czemu podczas projektu uczniowie mogą powtórzyć i utrwalić poznane w szkole zagadnienia a także rozszerzyć o nowe treści. Uczniowie często pracują w grupach wykonując plansze, rysunki, projekty. Podczas zajęć takie sprawności językowe jak rozumienie ze słuchu czy pisanie ćwiczone jest na tablicy interaktywnej. Uczniowie bardzo chętnie przychodzą na te zajęcia o czym świadczy wysoka frekwencja.

Nauczyciel prowadzący Aneta Wąsik

„Uczeń z charakterem” to program, który realizowany jest w naszej szkole w ramach projektu „Wykorzystajmy nasz potencjał”.

     Program skierowany jest do uczniów z klasy V i VI. Zajęcia prowadzone są przez dwóch przeszkolonych nauczycieli – trenerów: Dorotę Grzesiak i Justynę Doroszyńską. Zajęcia „uczeń z charakterem” są treningiem szybkiego czytania i technik pamięciowych, ale również treningiem umiejętności społecznych. Podczas zajęć dzieci uczą się zapamiętywać informacje różnymi technikami pamięciowymi podnosząc jakość postrzegania, rozumienia i zapamiętywania czytanego tekstu. Poprzez zastosowanie technik pamięciowych uczniowie aktywizują swoją wyobraźnię, szybko zapamiętują trudne treści czy też nowe słowa. Jest to klucz do sprawnego i długotrwałego zapamiętywania. Nauka przy udziale technik pamięciowych daje dużo satysfakcji, a przy okazji może być dobrą zabawą. Oprócz treningów podnoszących sprawność czytania, myślenia i zapamiętywania, uczestnicy zajęć przeprowadzają ciekawe eksperymenty naukowe z dziedzin przyrodniczych, filozoficznych i psychologicznych. Poprzez warsztaty, gry i zabawy dzieci poznają prawa rządzące naszymi emocjami i uczuciami. Poznają procedury pracy z emocjami, uczą się asertywnych zachowań. Odkrywają pozytywny obraz siebie. Zyskują świadomość tego, co się wewnątrz nich dzieje, jakie emocje się w nich pojawiają i co mogą z nimi zrobić. Uczą się nowego spojrzenia na innych ludzi oraz jak radzić sobie z lękiem, stresem i z innymi negatywnymi emocjami.

Koło przyrodniczo – ekologiczno – turystyczne

      W Szkole Podstawowej w Czyżowie Szlacheckim działa koło przyrodniczo – ekologiczno – turystyczne. Zajęcia koła odbywają się w ramach projektu „Wykorzystajmy nasz potencjał”, finansowany ze środków Unii Europejskiej, skierowane są do uczniów klas V – VI. Koło prowadzi nauczyciel przyrody Magdalena Gubernat.
      Działalność koła pozwala zwrócić dzieciom biorącym udział w projekcie uwagę na otaczający świat, zainteresować się jego pięknem, rozbudzić zainteresowania przyrodnicze. Uczniowie czynnie biorą  udział w wycieczkach, spacerach po okolicy, obserwują zmiany zachodzące w przyrodzie. Podczas zajęć szczególną uwagę zwraca się na edukację ekologiczną. Uczniowie uczą się również umiejętnie posługiwać  prostą aparaturą i przyrządami laboratoryjnymi, planować i prowadzić obserwacje przyrodnicze, opisy spostrzeżenia, wyciągać wnioski z przeprowadzonych doświadczeń. Dzięki udziałowi w zajęciach koła odkrywają również nowe pasje i poszerzają swoje horyzonty.

 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego