Zespół Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim

Idź do spisu treści

Menu główne

matematyka

SZKOŁA PODSTAWOWA

     W okresie od 1 marca 2011 -31 sierpnia 2011 Publiczna Szkoła Podstawowa im płk Jana Pokrzywy w Czyżowie Szlacheckim realizuje projekt " Lepsze wyniki z matematyki".
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.5- Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Projekt realizowany jest na podstawie umowy UDA-POKL.09.05.00-26-134/10 o dofinansowanie projektu w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartej pomiędzy Świętokrzyskim biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach a Gminą Zawichost/ Publiczna Szkoła Podstawowa im płk Jana Pokrzywy w Czyżowie Szlacheckim.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


1.Celem głównym projektu jest wsparcie edukacji szkolnej i podniesienie wyników z matematyki przez uczniów klas IV-VI szkoły Podstawowej w Czyżowie Szlacheckim w roku szkolnym 2010/2011 o 1 punkt w stosunku do roku szkolnego 2009/2010.

2. Celami szczegółowymi są;
-podniesienie wiedzy i umiejętności z zakresu matematyki poprzez organizowanie zajęć dodatkowych
-podniesienie motywacji uczniów do poszerzania wiedzy i uzyskiwania lepszych wyników w nauce
-promowanie wśród uczniów i rodziców korzyści płynących ze zdobywania wykształcenia
-zwiększenie zaangażowania rodziców ze szczególnym uwzględnieniem ojców w proces edukacyjny dzieci poprzez zapraszanie ich na spotkania informacyjne.

DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU

W ramach projektu przewiduje się:


a. organizację zajęć pozalekcyjnych z matematyki w wymiarze 32 godziny lekcyjne dla każdej z czterech grup
b. organizację warsztatów z psychologiem po 4 godziny dla każdej z czterech grup
c. zorganizowanie konkursu wiedzy matematycznej
d. organizację spotkań z rodzicami.
Udział w projekcie jest bezpłatny
Dla wszystkich biorących udział w projekcie przewidziano nagrody w postaci książek, encyklopedii, a dla zwycięzców konkursu nagrody w postaci rowerów.

W ramach projektu zrealizowano.


Marzec

W miesiącu marcu 2011 r opracowane zostały regulaminy związane z realizacją projektu. Powołany został zespół projektowy. Przeprowadzono rekrutację do projektu pn " Lepsze wyniki z matematyki" Rekrutację poprzedziło spotkanie z rodzicami, podczas którego zostali zapoznani z celami i założeniami projektu. Uczniowie zostali podzieleni na 4 grupy. Z każda z grup przewidziane jest przeprowadzenie 32 godzin zajęć dodatkowych z matematyki.W miesiącu marcu odbyło się 19 godzin dodatkowych zajęć łącznie we wszystkich grupach. Odbyły się również pierwsze warsztaty z psychologiem.Kwiecień

W miesiącu kwietniu 2011 w ramach projektu odbyło się 40 godzin dodatkowych zajęć z matematyki. Odbyło się trzy spotkania warsztatowe z psychologiem. Zajęcia warsztatowe miały na celu motywowanie do zdobywania wiedzy, naukę radzenia sobie ze stresem. Z zajęć skorzystało 37 uczniów Szkoły Podstawowej. Odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów gdzie przekazane zostały informacje na temat realizacji projektu, jak również zostały przekazane informacje o działaniu administracji rządowej i samorządowej, możliwości partycypowania w procesach organizacji spraw publicznych na poziomie lokalnym, w tym organizacji kształcenia dzieci, aktywnym udziale w życiu publicznym.

Maj

W miesiącu maju w ramach projektu odbyło się 48 godzin zajęć dodatkowych z matematyki. Odbyły się cztery spotkania warsztatowe z psychologiem po jednym spotkaniu każda grupa, na których uczniowie poznali zagadnienia stresu- czym jest i jakie czynniki go wywołują oraz indywidualne różnice w reagowaniu na bodźce stresogenne. Z zajęć dodatkowych oraz warsztatowych skorzystało 37 uczniów szkoły podstawowej. W miesiącu maju odbyło się również spotkanie z rodzicami, na którym zostały przekazane informacje dotyczące realizacji projektu.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego